SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
V. (mimoriadne) zasadnutie MsZ
 
Dátum konania: 23.05.2023 Predsedajúci: I. Petrovčík
09:04:58 Úvod
09:05:11 0. Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov aschválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
09:05:15 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
09:05:53 E. Hulmečíková 1 Diskusia
09:07:28 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:08:17 M. Djordjevič 1 Uznesenie
09:08:42 1. Návrh na 1. úpravu Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2023
09:08:44 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
09:09:18 E. Hulmečíková 1 Predklad
09:10:06 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:11:07 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:11:29 M. Konečný 1 Diskusia
09:12:49 E. Hulmečíková 2 Diskusia
09:21:49 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
09:22:57 E. Hulmečíková 1 Diskusia
09:23:28 E. Hulmečíková 1 Diskusia
09:24:00 R. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
09:24:33 M. Timko, prednosta MÚ 1 Diskusia
09:27:36 R. Zolnaiová 1 Diskusia
09:28:19 R. Zolnaiová 1 Diskusia
09:28:31 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:33:28 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:33:42 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:34:46 M. Djordjevič 1 Uznesenie
10:34:48 2. Záver
10:34:49 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad