SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
IV. (mimoriadne) zasadnutie MsZ
 
Dátum konania: 18.04.2023 Predsedajúci: I. Petrovčík
13:11:56 Úvod
13:12:47 0. Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov aschválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
13:12:48 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
13:13:25 M. Konečný 1 Diskusia
13:13:31 M. Konečný 1 Diskusia
13:14:50 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:15:06 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
13:15:50 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
13:16:28 R. Zolnaiová 1 Uznesenie
13:16:51 R. Zolnaiová 1 Uznesenie
13:18:16 R. Zolnaiová 1 Uznesenie
13:19:05 1. Pokračovanie rokovania o prerušenom bode „Memorandum o spolupráci medzi Štátnou správou okresu Ševčenkiv v meste Kyjev a mestskou časťou Košice-Staré Mesto“
13:19:10 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
13:19:31 R. Zolnaiová 1 Diskusia
13:20:18 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:21:11 R. Zolnaiová 1 Uznesenie
13:22:03 2. Pokračovanie rokovania o prerušenom bode „Memorandum o spolupráci medzi Ľvovskou regionálnou štátnou správou a mestskou časťou Košice-Staré Mesto“
13:22:04 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
13:22:21 R. Zolnaiová 1 Diskusia
13:23:44 3. Pokračovanie rokovania o prerušenom bode „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice-Staré Mesto“
13:23:46 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
13:24:26 E. Hulmečíková 1 Diskusia
13:25:13 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:26:51 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:29:22 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:30:33 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
13:31:37 4. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2023 – 2025
13:31:39 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
13:33:04 E. Hulmečíková 1 Diskusia
13:34:48 E. Hulmečíková 2 Diskusia
13:34:54 E. Hulmečíková 2 Diskusia
13:34:57 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:37:15 E. Hulmečíková 2 Diskusia
14:09:09 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:10:24 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:11:27 M. Konečný 1 Diskusia
14:12:57 A. Zvarová Bašistová 1 Diskusia
14:16:31 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:17:46 M. Galdunová 1 Diskusia
14:18:24 E. Hulmečíková 1 Diskusia
14:19:30 V. Eperješi 1 Diskusia
14:20:15 M. Djordjevič 3 Diskusia
14:21:26 P. Priester 1 Diskusia
14:22:18 A. Zvarová Bašistová 2 Diskusia
14:22:48 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:25:12 A. Zvarová Bašistová 2 Diskusia
14:26:22 E. Hulmečíková 2 Diskusia
14:26:27 A. Zvarová Bašistová 2 Diskusia
14:26:51 E. Hulmečíková 3 Diskusia
14:27:45 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:28:25 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:31:43 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:35:06 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:35:51 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:51:19 M. Timko, prednosta MÚ 1 Diskusia
17:56:10 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
17:56:37 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:58:37 E. Hulmečíková 4 Diskusia
18:00:03 E. Hulmečíková 10 Uznesenie
18:03:35 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Uznesenie
18:04:18 4.1 Návrh na zmenu štatútu redakčnej rady; Návrh na zmenu štatútu komisii MiZ; Doplnenie člena komisie.
18:04:41 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
18:05:05 R. Zolnaiová 1 Predklad
18:06:50 R. Zolnaiová 1 Uznesenie
18:08:23 R. Zolnaiová 1 Uznesenie
18:10:06 R. Zolnaiová 1 Uznesenie
18:10:43 5. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto pre Občianske združenie „Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar“
18:10:44 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
18:11:09 E. Hulmečíková 1 Diskusia
18:11:15 P. Priester 1 Diskusia
18:11:58 E. Hulmečíková 1 Diskusia
18:12:24 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
18:13:39 6. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto pre Bábkové divadlo v Košiciach
18:13:40 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
18:13:52 M. Konečný 1 Diskusia
18:15:41 M. Djordjevič 1 Diskusia
18:16:46 R. Zolnaiová 1 Diskusia
18:17:54 M. Galdunová 1 Diskusia
18:18:11 M. Konečný 2 Diskusia
18:20:17 R. Zolnaiová 1 Uznesenie
18:21:03 7. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto pre Verejnú knižnicu J. Bocatia v Košiciach
18:21:04 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
18:21:22 A. Zvarová Bašistová 1 Diskusia
18:22:08 E. Hulmečíková 1 Diskusia
18:23:03 I. Faťolová 1 Diskusia
18:23:20 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
18:23:48 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
18:24:42 8. Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto – ústna informácia
18:24:45 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
18:28:15 M. Konečný 1 Diskusia
18:29:16 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
18:30:19 9. Záver
18:30:21 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad