SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
III. zasadnutie MsZ
 
Dátum konania: 28.02.2023 Predsedajúci: I. Petrovčík
08:59:20 Úvod
09:05:54 0. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
09:06:13 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:08:31 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
09:09:41 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
09:09:50 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
09:12:05 E. Hulmečíková 2 Uznesenie
09:13:41 1. Voľba prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2023 – 2027
09:14:43 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
09:18:10 2. Správa o činnosti stanice Mestskej polície Košice Stred za obdobie od 16.08.2022 do 19.02.2023
09:18:53 E. Hulmečíková 1 Diskusia
09:20:28 R. Zolnaiová 1 Diskusia
09:21:57 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:23:43 Ľ. Grega 1 Diskusia
09:25:08 V. Eperješi 1 Diskusia
09:26:30 R. Zolnaiová 1 Uznesenie
09:27:19 3. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 12.09.2022
09:27:45 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:33:57 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
09:34:42 4. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 13.12.2022
09:35:05 R. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
09:36:12 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:37:20 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
09:38:00 5. Prehľad plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto s termínom plnenia „stály“
09:38:12 R. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
09:39:18 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:40:37 R. Pillár, hlavný kontrolór 2 Diskusia
09:40:52 E. Hulmečíková 1 Diskusia
09:41:41 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
09:42:19 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 13.12.2022
09:42:40 R. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
09:45:06 E. Hulmečíková 1 Diskusia
09:47:09 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:48:16 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:51:21 R. Pillár, hlavný kontrolór 2 Diskusia
09:52:17 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
09:53:02 M. Djordjevič 2 Diskusia
09:53:41 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
09:54:53 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
09:55:49 7.1 Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice- Staré Mesto za rok 2022
09:56:01 R. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
09:57:01 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
09:57:39 7.2 Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov
09:58:10 E. Hulmečíková 1 Diskusia
10:03:32 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:26:52 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:28:50 E. Hulmečíková 2 Uznesenie
10:33:08 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice-Staré Mesto
10:34:38 R. Zolnaiová 1 Diskusia
10:36:24 9. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí
10:36:53 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:38:09 I. Faťolová 1 Diskusia
10:41:17 P. Priester 1 Diskusia
10:41:45 I. Faťolová 2 Diskusia
10:43:12 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:43:45 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:44:55 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:45:50 E. Hulmečíková 1 Diskusia
11:06:44 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:08:29 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:09:07 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:09:16 I. Faťolová 3 Diskusia
11:14:36 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
11:15:33 10. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2019, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice-Staré Mesto
11:16:01 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
11:16:57 11. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto
11:17:21 E. Hulmečíková 1 Diskusia
11:21:14 12. Memorandum o spolupráci medzi Štátnou správou okresu Ševčenkiv v meste Kyjev a mestskou časťou Košice-Staré Mesto
11:21:33 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:28:01 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:31:09 P. Priester 1 Diskusia
11:32:24 13. Memorandum o spolupráci medzi Ľvovskou regionálnou štátnou správou a mestskou časťou Košice-Staré Mesto
11:32:42 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:35:00 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
11:36:52 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:39:43 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:42:55 I. Faťolová 1 Diskusia
11:43:54 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
11:47:00 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:50:45 P. Priester 1 Diskusia
11:52:02 14. Prenájom nebytových priestorov v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice pre Občianske združenie Judo Košice, Barčianska 13, 040 17 Košice, IČO: 31295690 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11:52:27 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:54:43 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:58:34 R. Zolnaiová 1 Diskusia
11:59:22 Ľ. Grega 1 Diskusia
12:02:19 R. Zolnaiová 2 Diskusia
12:04:26 zástupca združenia 1 Diskusia
12:07:21 M. Djordjevič 2 Diskusia
12:10:12 R. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
12:11:14 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:12:07 R. Zolnaiová 3 Diskusia
12:12:44 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
12:29:27 R. Zolnaiová 3 Uznesenie
12:32:43 R. Zolnaiová 3 Uznesenie
12:32:59 zástupca združenia 2 Uznesenie
12:33:33 15. Hodnotiaca správa o hospodárení a zmenách programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 31.12.2022
12:33:58 R. Zolnaiová 0 Uznesenie
12:34:38 16. Personálne zmeny
12:34:52 E. Hulmečíková 1 Diskusia
12:36:31 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:37:08 Ľ. Grega 1 Diskusia
12:37:56 P. Priester 1 Diskusia
12:38:20 R. Kočiš 1 Diskusia
12:39:00 P. Gacík 1 Diskusia
12:39:50 R. Zolnaiová 1 Diskusia
12:41:06 R. Zolnaiová 1 Uznesenie
12:41:08 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
12:44:49 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
12:45:58 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
12:46:51 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
12:47:41 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
12:49:17 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
12:49:56 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
12:50:51 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
12:51:26 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
12:52:00 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
12:53:05 17. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
12:53:14 E. Hulmečíková 1 Diskusia
12:56:20 18. Rôzne
12:56:37 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:03:30 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:04:22 19. Záver