SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XXII.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 15.06.2022 Predsedajúci: I. Petrovčík
09:07:08 Úvod
09:08:00 0. Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
09:09:57 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
09:10:48 M. Galdunová 0 Uznesenie
09:11:46 M. Galdunová 0 Uznesenie
09:12:40 1. Správa o činnosti stanice Mestskej polície Košice Stred za obdobie od 01.03.2022 do 22.05.2022
09:12:42 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
09:13:20 p. Trocha, náčelník MsP 1 Predklad
09:14:56 Z. Hanesz 1 Diskusia
09:16:13 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:19:25 A. Ďurica 0 Diskusia
09:21:06 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
09:21:56 2. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 15.03.2022
09:21:58 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
09:22:30 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:24:13 Z. Hanesz 1 Diskusia
09:24:29 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:27:54 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
09:28:48 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:29:54 M. Djordjevič 2 Diskusia
09:33:04 M. Konečný 1 Diskusia
09:35:58 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
09:36:57 M. Djordjevič 2 Diskusia
09:38:38 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
09:39:15 Z. Hanesz 2 Diskusia
09:41:31 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
09:44:54 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
09:48:46 M. Konečný 1 Diskusia
09:50:00 I. Faťolová 1 Diskusia
09:52:41 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
09:54:07 M. Djordjevič 3 Diskusia
09:57:57 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
09:59:32 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
10:00:09 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:00:34 M. Djordjevič 3 Diskusia
10:02:17 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:02:50 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:07:22 M. Galdunová 0 Uznesenie
10:08:54 M. Galdunová 0 Uznesenie
10:10:43 3. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XX. a XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
10:10:44 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:11:00 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:12:02 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:12:45 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
10:13:43 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 15.03.2022
10:13:44 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:14:02 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
10:15:30 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
10:16:17 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto na obdobie II. polroka 2022
10:16:19 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:16:33 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
10:17:14 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:20:08 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
10:20:54 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:21:08 M. Konečný 1 Diskusia
10:23:09 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:24:34 M. Konečný 1 Diskusia
10:25:44 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:28:40 Z. Hanesz 1 Diskusia
10:29:04 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
10:30:21 p. Pillár, hlavný kontrolór 2 Diskusia
10:31:24 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:31:42 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:32:47 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:32:57 Z. Hanesz 1 Diskusia
10:33:47 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:37:06 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:38:43 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:39:43 Ľ. Blaškovičová 1 Uznesenie
10:40:52 Ľ. Blaškovičová 1 Uznesenie
10:41:52 6. Informatívna správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
10:41:54 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:42:12 M. Galdunová 0 Uznesenie
10:42:51 7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 -2026
10:42:53 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:43:11 M. Galdunová 0 Uznesenie
10:43:13 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
10:44:11 8. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
10:44:13 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:44:35 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:47:57 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:48:30 M. Konečný 1 Diskusia
10:49:39 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:51:03 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:52:33 M. Galdunová 1 Diskusia
10:53:06 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
10:53:44 M. Galdunová 1 Uznesenie
10:55:39 9. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 2/2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov v rámci volebnej kampane
10:55:41 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:56:04 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:59:03 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:59:50 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
11:00:55 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:02:20 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
11:02:58 M. Konečný 1 Diskusia
11:04:09 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
11:05:17 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
11:23:58 10. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto
11:24:05 10. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto
11:24:05 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:24:26 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:26:02 M. Galdunová 0 Uznesenie
11:27:01 11. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
11:27:02 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:27:22 P. Priester 1 Predklad
11:29:56 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:31:04 M. Konečný 1 Diskusia
11:32:35 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
11:34:16 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
11:35:21 12. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 5/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom
11:35:22 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:35:41 M. Galdunová 1 Predklad
11:36:48 E. Hulmečíková 1 Diskusia
11:37:04 M. Galdunová 1 Predklad
11:37:16 E. Hulmečíková 1 Diskusia
11:44:16 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
11:44:47 P. Priester 1 Diskusia
11:46:52 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:48:25 M. Galdunová 2 Diskusia
11:48:40 P. Priester 1 Diskusia
11:49:00 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:49:49 E. Hulmečíková 2 Diskusia
11:51:19 M. Galdunová 1 Diskusia
11:52:39 M. Galdunová 1 Diskusia
11:52:53 13. Návrh na združenú investíciu: „Spoločné kontajnerovisko - Rumanova ul. v Košiciach“
11:52:56 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:53:08 p. Kovács, MÚ MČ 1 Predklad
11:54:17 M. Konečný 1 Diskusia
11:55:35 p. Kovács, MÚ MČ 2 Diskusia
11:56:10 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:56:57 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:59:08 A. Ďurica 1 Diskusia
12:00:38 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
12:01:39 14. Správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 31.12.2021
12:01:41 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
12:02:02 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:05:24 M. Galdunová 1 Diskusia
12:06:07 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
12:07:08 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:07:25 M. Galdunová 1 Uznesenie
12:07:59 15. Záverečný účet mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2021
12:08:01 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
12:08:13 E. Hulmečíková 1 Diskusia
12:15:54 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
12:16:18 p. Háber, prednosta MÚ MČ 1 Diskusia
12:16:44 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:18:46 MÚ MČ 1 Diskusia
12:18:53 E. Hulmečíková 1 Diskusia
12:20:21 MÚ MČ 2 Diskusia
12:21:34 E. Hulmečíková 2 Diskusia
12:22:11 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
12:22:19 M. Djordjevič 2 Diskusia
12:23:17 I. Faťolová 1 Diskusia
12:23:55 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
12:23:59 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
12:25:10 Z. Hanesz 1 Diskusia
12:26:22 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
12:27:18 M. Galdunová 0 Uznesenie
12:29:02 16. Správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 31.03.2022
12:29:05 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
12:30:02 p. Bencoová 1 Predklad
12:30:39 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
12:31:00 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
12:32:05 A. Ďurica 1 Diskusia
12:32:34 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
12:32:59 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
12:33:54 Ľ. Blaškovičová 1 Uznesenie
12:34:38 17. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2022
12:34:39 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
12:34:58 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:38:57 E. Hulmečíková 1 Diskusia
12:41:12 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
12:41:52 Z. Hanesz 1 Diskusia
12:43:18 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:44:56 E. Hulmečíková 2 Diskusia
12:45:18 p. Kovács, MÚ MČ 2 Diskusia
12:46:24 M. Djordjevič 2 Diskusia
12:47:44 M. Galdunová 0 Uznesenie
12:48:36 18. Prenájom nebytových priestorov v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice pre Občianske združenie ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže z dôvodu hodného osobitného zreteľa
12:48:38 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
12:48:56 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:50:15 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
12:51:18 19. Návrh projektu Staromestský Deň detí
12:51:20 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
12:51:38 M. Konečný 1 Predklad
12:53:27 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
12:54:35 p. Háber, prednosta MÚ MČ 1 Diskusia
12:55:22 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:56:29 p. Háber, prednosta MÚ MČ 2 Diskusia
12:57:02 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
12:57:40 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:00:03 I. Faťolová 1 Diskusia
13:01:15 M. Konečný 1 Diskusia
13:02:34 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:04:03 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:04:06 M. Galdunová 1 Diskusia
13:04:30 Ľ. Blaškovičová 2 Diskusia
13:04:51 M. Galdunová 2 Diskusia
13:05:14 M. Galdunová 1 Diskusia
13:06:17 A. Ďurica 1 Diskusia
13:06:50 M. Djordjevič 2 Diskusia
13:10:00 M. Konečný 2 Diskusia
13:11:03 Ľ. Blaškovičová 2 Uznesenie
13:13:26 20. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
13:13:30 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
13:13:46 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
13:17:04 E. Hulmečíková 1 Diskusia
13:17:12 A. Ďurica 1 Diskusia
13:18:32 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:18:38 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
13:20:09 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:22:48 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:23:58 I. Faťolová 1 Diskusia
13:24:50 E. Hulmečíková 2 Diskusia
13:25:03 A. Ďurica 2 Diskusia
13:26:31 21. Rôzne
13:26:32 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
13:26:42 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
13:27:30 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:28:16 22. Záver
13:28:18 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad