SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XVII.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 24.06.2021 Predsedajúci: I. Petrovčík
15:40:54 Úvod
15:41:27 0. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
15:41:27 M. Djordjevič 0 Uznesenie
15:41:34 M. Djordjevič 0 Uznesenie
15:42:22 M. Djordjevič 0 Uznesenie
15:43:14 1. Správa o činnosti stanice Mestskej polície Košice Stred za obdobie od 1.4.2021 do 15.5.2021
15:44:42 P. Priester 1 Diskusia
15:49:20 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:50:35 A. Ďurica 1 Diskusia
15:51:53 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:53:16 P. Priester 2 Diskusia
15:53:34 JUDr. R. Pillár 1 Diskusia
15:53:58 P. Priester 2 Diskusia
15:55:47 I. Petrovčík 1 Diskusia
16:01:12 M. Djordjevič 3 Diskusia
16:02:08 A. Ďurica 2 Diskusia
16:03:39 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:07:26 I. Petrovčík 1 Diskusia
16:07:52 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
16:10:42 2. Personálne zmeny v Komisii miestneho zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
16:11:03 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
16:13:51 JUDr. R. Pillár 1 Diskusia
16:15:02 M. Galdunová 1 Diskusia
16:15:15 M. Galdunová 1 Diskusia
16:15:37 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:17:01 R. Kočiš 1 Diskusia
16:18:12 I. Petrovčík 1 Diskusia
16:20:56 M. Djordjevič 2 Diskusia
16:21:41 P. Priester 1 Diskusia
16:22:29 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:25:44 Ľ. Blaškovičová 2 Diskusia
16:27:21 P. Priester 2 Diskusia
16:27:37 M. Galdunová 1 Diskusia
16:28:30 JUDr. R. Pillár 2 Diskusia
16:29:31 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
16:31:27 R. Kočiš 2 Diskusia
16:32:03 JUDr. R. Pillár 3 Diskusia
16:33:39 M. Djordjevič 3 Diskusia
16:36:15 M. Djordjevič 1 Uznesenie
16:37:56 3. Informatívna správa Komisie miestneho na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:38:13 Ľ. Blaškovičová 1 Predklad
16:43:29 I. Petrovčík 1 Predklad
16:44:58 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:46:01 M.Konečný 1 Diskusia
16:49:17 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:52:39 I. Petrovčík 1 Diskusia
16:55:40 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:57:08 A. Ďurica 1 Diskusia
16:58:04 P. Priester 1 Diskusia
16:59:15 M. Djordjevič 2 Diskusia
17:00:53 M.Konečný 2 Diskusia
17:01:08 R. Kočiš 1 Diskusia
17:01:45 R. Kočiš 1 Diskusia
17:02:03 M.Konečný 3 Diskusia
17:04:57 I. Faťolová 1 Diskusia
17:06:13 M. Djordjevič 3 Diskusia
17:07:40 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
17:08:36 I. Petrovčík 1 Diskusia
17:08:57 M. Djordjevič 2 Diskusia
17:12:57 Mgr. Ľ. Grega 1 Diskusia
17:16:08 I. Faťolová 1 Uznesenie
17:16:12 M. Djordjevič 2 Uznesenie
17:17:18 4. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 06.05.2021
17:17:37 I. Petrovčík 1 Predklad
17:18:20 M. Djordjevič 1 Diskusia
17:24:04 I. Petrovčík 1 Diskusia
17:27:06 A. Ďurica 1 Diskusia
17:28:03 M.Konečný 1 Diskusia
17:28:58 M. Djordjevič 1 Diskusia
17:30:40 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
17:33:40 I. Faťolová 1 Diskusia
17:34:43 P. Priester 1 Diskusia
17:35:12 M. Djordjevič 2 Diskusia
17:39:06 I. Faťolová 1 Uznesenie
17:39:09 M. Djordjevič 2 Uznesenie
17:39:59 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XV. a XVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konali dňa 06.05.2021 a dňa 03.06.2021
17:40:37 I. Faťolová 0 Uznesenie
17:41:31 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od XV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 06.05.2021
17:41:41 JUDr. R. Pillár 1 Diskusia
17:42:50 I. Faťolová 0 Uznesenie
17:43:28 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto na obdobie II. polroka 2021
17:43:45 JUDr. R. Pillár 1 Diskusia
17:44:21 I. Faťolová 0 Uznesenie
17:45:10 8. Záverečný účet mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2020
17:46:53 I. Faťolová 0 Uznesenie
17:46:59 M. Djordjevič 0 Uznesenie
17:49:18 9. Správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 31.03.2021
17:51:35 E. Hulmečíková 1 Diskusia
17:52:40 I. Faťolová 0 Uznesenie
17:53:20 10. Návrh na 1. úpravu zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2020
17:56:42 M. Djordjevič 1 Diskusia
18:00:23 E. Hulmečíková 1 Diskusia
18:01:15 I. Petrovčík 1 Diskusia
18:01:44 E. Hulmečíková 2 Diskusia
18:02:42 M. Galdunová 1 Diskusia
18:05:04 M. Djordjevič 1 Diskusia
18:06:53 A. Ďurica 1 Diskusia
18:08:42 M. Djordjevič 2 Diskusia
18:10:15 I. Faťolová 1 Diskusia
18:10:28 I. Petrovčík 1 Diskusia
18:10:34 I. Faťolová 2 Diskusia
18:13:09 M. Djordjevič 3 Diskusia
18:14:14 M. Galdunová 1 Diskusia
18:15:04 O Kovács 1 Diskusia
18:16:00 I. Faťolová 1 Uznesenie
18:16:04 M. Djordjevič 1 Uznesenie
18:17:08 M. Djordjevič 1 Uznesenie
18:17:32 I. Faťolová 1 Uznesenie
18:18:07 11. Mestská krytá plaváreň – zrušenie rozpočtovej organizácie
18:19:46 M. Djordjevič 0 Uznesenie
18:20:25 12. Informácia o ukončení pracovného pomeru riaditeľa rozpočtovej organizácie Mestská krytá plaváreň
18:20:40 M. Djordjevič 0 Uznesenie
18:21:19 13. Správa o stave, vývoji a vymáhaní pohľadávok mestskej časti Košice-Staré Mesto so stavom ku dňu 03.06.2021
18:21:37 M. Djordjevič 0 Uznesenie
18:22:11 14. Návrh na odpísanie pohľadávky voči dlžníkovi – Mesto Košice, IČO: 00691135 so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
18:23:07 I. Petrovčík 1 Predklad
18:23:53 I. Faťolová 0 Uznesenie
18:23:55 M. Djordjevič 0 Uznesenie
18:24:43 15. Návrh na odpísanie pohľadávky voči dlžníkovi OZ Divadlo hudby, Gogoľova 18, Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 42170567
18:25:08 M. Djordjevič 0 Uznesenie
18:25:55 16. Návrh na odpísanie pohľadávky voči dlžníkovi Boynton Group International s. r. o., IČO: 47 179 911, Hapákova 13, 080 06 Ľubotice
18:26:17 M. Djordjevič 0 Uznesenie
18:27:42 17. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
18:28:00 A. Ďurica 1 Diskusia
18:29:23 R. Kočiš 1 Diskusia
18:30:37 I. Petrovčík 1 Diskusia
18:31:21 A. Ďurica 2 Diskusia
18:32:22 18. Rôzne
18:32:37 19. Záver