SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XVIII.zasadnutie zastupiteľstva
 
Dátum konania: 22.09.2021 Predsedajúci: I. Petrovčík
09:08:00 Úvod
09:08:39 0. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
09:09:01 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
09:12:18 Z. Hanesz 1 Diskusia
09:13:08 Z. Hanesz 1 Diskusia
09:13:34 P. Priester 1 Diskusia
09:14:52 Ľ. Blaškovičová 2 Diskusia
09:15:38 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:16:32 P. Priester 2 Diskusia
09:20:00 1. Návrh na vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice
09:20:32 M.Konečný 1 Diskusia
09:21:48 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:22:49 M.Konečný 1 Diskusia
09:23:34 Z. Hanesz 1 Diskusia
09:25:35 2. Voľba prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2022 - 2025
09:26:29 Z. Hanesz 0 Uznesenie
09:28:03 3. Správa o činnosti stanice Mestskej polície Košice Stred za obdobie od 16.5.2021 do 31.08.2021
09:29:26 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:30:08 P. Priester 1 Diskusia
09:38:10 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:40:05 I. Petrovčík 1 Diskusia
09:43:48 M. Djordjevič 2 Diskusia
09:45:00 M.Konečný 1 Diskusia
09:47:00 M. Djordjevič 2 Diskusia
09:50:01 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
09:51:50 p. Trocha, náčelník MsP KE-SM 1 Diskusia
09:55:11 I. Faťolová 1 Diskusia
09:57:28 Z. Hanesz 0 Uznesenie
09:58:16 4.1 Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 24.06.2021
09:58:41 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:01:53 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:35:27 MÚ MČ 1 Diskusia
10:37:45 I. Petrovčík 1 Diskusia
10:39:10 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:41:23 p. Háber, prednosta MÚ MČ 1 Diskusia
10:42:33 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:43:54 p. Háber, prednosta MÚ MČ 2 Diskusia
10:44:51 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:45:59 Mgr. Ľ. Grega 1 Diskusia
10:49:14 M.Konečný 1 Diskusia
10:52:03 M. Djordjevič 3 Diskusia
10:53:19 I. Petrovčík 1 Diskusia
10:55:53 P. Priester 1 Diskusia
10:57:31 Z. Hanesz 1 Diskusia
10:58:59 Z. Hanesz 1 Diskusia
10:59:02 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
10:59:06 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:00:04 Ľ. Blaškovičová 2 Diskusia
11:03:38 I. Petrovčík 1 Diskusia
11:04:25 p. Háber, prednosta MÚ MČ 3 Diskusia
11:05:10 p. Spišák 1 Diskusia
11:06:09 Z. Hanesz 0 Uznesenie
11:06:46 4.2 Personálne zmeny v komisii na ochranu verejného záujmu
11:07:00 Ľ. Blaškovičová 1 Predklad
11:11:10 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:12:19 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:15:38 Z. Hanesz 1 Diskusia
11:16:49 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:18:10 R. Kočiš 1 Diskusia
11:18:37 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:21:40 P. Gacík 1 Diskusia
11:22:10 P. Gacík 1 Diskusia
11:23:56 Z. Hanesz 1 Uznesenie
11:25:25 4.3 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu
11:25:39 M. Djordjevič 1 Predklad
11:37:01 I. Petrovčík 1 Diskusia
11:38:24 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:40:38 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:43:48 I. Petrovčík 1 Diskusia
11:46:45 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:47:50 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
11:48:52 Z. Hanesz 1 Diskusia
11:50:21 P. Priester 1 Diskusia
11:51:40 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:53:46 M. Djordjevič 3 Diskusia
11:57:27 P. Priester 1 Diskusia
11:58:06 Z. Hanesz 0 Uznesenie
12:08:32 Z. Hanesz 0 Uznesenie
12:10:03 Z. Hanesz 0 Uznesenie
12:11:18 Z. Hanesz 0 Uznesenie
12:13:02 Z. Hanesz 0 Uznesenie
12:13:07 4.4 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice - Staré Mesto
12:13:16 P. Priester 1 Predklad
12:17:02 A. Ďurica 1 Diskusia
12:17:30 M.Konečný 1 Diskusia
12:19:24 M. Galdunová 1 Diskusia
12:20:31 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 24.06.2021
12:20:49 M. Galdunová 0 Uznesenie
12:21:35 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 24.06.2021
12:21:58 M. Galdunová 0 Uznesenie
12:22:40 7. Správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2021
12:23:17 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
12:23:50 P. Priester 1 Diskusia
12:25:38 O Kovács 1 Diskusia
12:26:50 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:26:54 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:28:09 O. Kovács 1 Diskusia
12:28:55 M. Galdunová 0 Uznesenie
12:29:33 8. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2021
12:29:57 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:33:14 M. Djordjevič 2 Diskusia
12:36:26 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
12:38:07 M. Galdunová 0 Uznesenie
12:40:05 M. Galdunová 0 Uznesenie
12:41:19 10. Návrh na udelenie verejných ocenení mestskej časti Košice-Staré Mesto
12:42:09 M. Galdunová 0 Uznesenie
12:42:57 11. Návrh projektu „Vycvič si svojho miláčika“
12:43:18 M. Galdunová 0 Uznesenie
12:43:49 12. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
12:44:03 M.Konečný 1 Diskusia
12:44:34 13. Rôzne
12:45:01 M.Konečný 1 Diskusia
12:46:01 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:47:12 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:50:50 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
12:52:38 M. Djordjevič 2 Diskusia
12:54:17 M.Konečný 2 Diskusia
12:55:33 A. Ďurica 1 Diskusia
12:56:35 14. Záver