SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XX.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 15.03.2022 Predsedajúci: I. Petrovčík
09:05:32 Úvod
09:06:49 0. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
09:07:09 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:09:09 E. Hulmečíková 1 Diskusia
09:09:41 E. Hulmečíková 1 Diskusia
09:10:12 M. Djordjevič 2 Diskusia
09:12:27 1. Voľba prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2022 - 2026
09:13:00 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
09:14:13 2. Správa o činnosti stanice Mestskej polície Košice Stred za obdobie od 30.11.2021 do 28.02.2022
09:14:49 M.Konečný 1 Diskusia
09:15:50 M.Konečný 1 Diskusia
09:19:06 zástupca Mestkej polície 1 Diskusia
09:19:27 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
09:21:41 zástupca Mestkej polície 2 Diskusia
09:22:01 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
09:22:20 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:23:51 R. Kočiš 1 Diskusia
09:25:04 zástupca Mestkej polície 3 Diskusia
09:25:28 I. Petrovčík 1 Diskusia
09:26:44 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
09:27:29 3. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 15.12.2021
09:28:18 M.Konečný 1 Diskusia
09:30:46 I. Petrovčík 1 Diskusia
09:32:09 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:34:08 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:34:52 M.Konečný 2 Diskusia
09:36:26 občianka MČ 1 Diskusia
09:38:53 I. Petrovčík 1 Diskusia
09:41:45 O. Kovács 1 Diskusia
09:53:23 M. Djordjevič 2 Diskusia
09:58:31 M.Konečný 3 Diskusia
10:00:48 občianka MČ 2 Diskusia
10:02:44 M.Konečný 1 Diskusia
10:04:53 E. Hulmečíková 1 Diskusia
10:08:06 I. Faťolová 1 Diskusia
10:10:54 M. Djordjevič 3 Diskusia
10:13:27 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
10:14:45 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:19:38 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
10:20:20 4. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 15.12.2021
10:20:53 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
10:21:36 5. Prehľad plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto s termínom plnenia „stály“
10:22:00 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
10:22:38 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 15.12.2021
10:23:08 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
10:23:55 7. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2021
10:24:20 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
10:24:56 8.1 Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 5/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom
10:25:46 E. Hulmečíková 1 Diskusia
10:28:03 P. Priester 1 Diskusia
10:28:43 M.Konečný 1 Diskusia
10:30:20 E. Hulmečíková 1 Diskusia
10:32:19 E. Hulmečíková 2 Diskusia
10:33:17 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
10:33:19 E. Hulmečíková 2 Uznesenie
10:34:08 8.2 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestkej časti Košice-Staré Mesto
10:34:18 M. Djordjevič 1 Predklad
10:40:41 M.Konečný 1 Diskusia
10:42:41 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:44:54 M.Konečný 2 Diskusia
10:45:08 E. Hulmečíková 1 Diskusia
10:46:16 M.Konečný 1 Diskusia
10:47:47 A. Ďurica 1 Diskusia
10:47:54 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
10:50:01 M. Djordjevič 2 Uznesenie
10:55:24 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
10:57:23 9. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
10:57:36 10. Rôzne
10:57:55 A. Ďurica 1 Diskusia
10:59:01 P. Priester 1 Diskusia
10:59:44 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
10:59:54 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
11:00:54 A. Ďurica 2 Diskusia
11:02:03 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:04:13 M. Galdunová 1 Diskusia
11:05:15 11. Záver