SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XIX.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 15.12.2021 Predsedajúci: I. Petrovčík
09:06:06 Úvod
09:07:37 0. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
09:07:57 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
09:10:08 M.Konečný 0 Uznesenie
09:10:52 M.Konečný 0 Uznesenie
09:10:55 M.Konečný 1 Uznesenie
09:11:12 M. Galdunová 1 Uznesenie
09:13:04 M. Djordjevič 1 Uznesenie
09:16:44 Z. Hanesz 0 Uznesenie
09:17:39 11. Prenájom nebytového priestoru v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice pre Občianske združenie Od srdca z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09:18:01 M. Galdunová 1 Diskusia
09:19:41 zástupca O.Z. 1 Diskusia
09:21:12 M.Konečný 1 Diskusia
09:22:39 zástupca O.Z. 2 Diskusia
09:22:54 M.Konečný 2 Diskusia
09:23:31 zástupca O.Z. 3 Diskusia
09:24:06 Z. Hanesz 1 Diskusia
09:25:23 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:26:22 M.Konečný 2 Uznesenie
09:29:35 1. Správa o činnosti stanice Mestskej polície Košice Stred za obdobie od 01.09.2021 do 30.11.2021
09:29:55 Z. Hanesz 1 Diskusia
09:32:02 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:33:08 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:35:05 A. Ďurica 1 Diskusia
09:35:55 R. Kočiš 1 Diskusia
09:37:03 M. Djordjevič 2 Diskusia
09:38:19 M.Konečný 0 Uznesenie
09:39:14 2. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 22.09.2021
09:39:43 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:43:06 Z. Hanesz 0 Uznesenie
09:43:08 M.Konečný 0 Uznesenie
09:44:06 3. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 22.09.2021
09:44:34 Z. Hanesz 0 Uznesenie
09:45:14 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 22.09.2021
09:45:40 JUDr. R. Pillár 1 Diskusia
09:48:33 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:52:31 p. Spišák 1 Diskusia
09:54:09 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:55:43 I. Petrovčík 1 Diskusia
09:56:33 M.Konečný 0 Uznesenie
09:57:32 5.1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto na obdobie I. polroka 2022
09:58:00 Z. Hanesz 0 Uznesenie
09:58:55 5.2. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra
09:59:16 Z. Hanesz 1 Diskusia
09:59:42 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:02:47 Z. Hanesz 2 Diskusia
10:03:32 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:04:16 I. Petrovčík 1 Diskusia
10:05:34 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:06:43 I. Petrovčík 1 Diskusia
10:07:01 Z. Hanesz 1 Diskusia
10:07:42 I. Petrovčík 1 Diskusia
10:08:22 M. Djordjevič 3 Diskusia
10:09:38 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:11:55 M.Konečný 1 Diskusia
10:13:36 Z. Hanesz 2 Uznesenie
10:14:55 6.1. Správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.09.2021
10:15:15 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:18:26 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:22:40 O. Kovács 1 Diskusia
10:24:46 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:27:38 Z. Hanesz 1 Diskusia
10:29:48 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:31:17 O. Kovács 2 Diskusia
10:32:15 M. Djordjevič 3 Diskusia
10:33:26 I. Faťolová 1 Diskusia
10:37:11 A. Ďurica 1 Diskusia
10:37:55 A. Ďurica 1 Diskusia
10:40:26 I. Faťolová 1 Diskusia
10:41:57 A. Ďurica 2 Diskusia
10:42:40 Z. Hanesz 1 Uznesenie
10:42:43 M.Konečný 0 Uznesenie
10:43:20 6.2. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2021
10:43:34 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:47:00 M.Konečný 1 Diskusia
10:48:12 M. Galdunová 1 Diskusia
10:48:26 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:49:06 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:52:33 M.Konečný 2 Diskusia
10:53:26 Z. Hanesz 1 Diskusia
10:54:29 P. Havasi 1 Diskusia
10:55:12 A. Ďurica 1 Diskusia
10:56:05 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:57:31 M. Galdunová 2 Diskusia
10:57:52 P. Havasi 1 Diskusia
10:58:00 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
10:58:46 Z. Hanesz 1 Uznesenie
11:00:14 7. Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2022 - 2024
11:22:07 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:24:41 M.Konečný 1 Diskusia
11:27:23 P. Havasi 1 Diskusia
11:29:56 Z. Hanesz 1 Diskusia
11:34:38 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:39:49 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:50:16 M.Konečný 1 Diskusia
11:51:32 Z. Hanesz 1 Diskusia
11:53:39 M. Galdunová 1 Diskusia
11:54:19 I. Petrovčík 1 Diskusia
11:58:09 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:03:45 I. Petrovčík 1 Diskusia
12:12:30 I. Petrovčík 1 Diskusia
12:14:09 I. Faťolová 1 Diskusia
12:16:26 I. Petrovčík 1 Diskusia
12:17:26 M. Djordjevič 2 Diskusia
12:19:08 I. Faťolová 2 Diskusia
12:20:48 MÚ MČ 1 Diskusia
12:22:28 A. Ďurica 1 Diskusia
12:23:33 M. Galdunová 1 Diskusia
12:27:15 občan MČ 1 Diskusia
12:28:57 E. Hulmečíková 1 Diskusia
12:34:06 I. Petrovčík 1 Diskusia
12:37:07 E. Hulmečíková 1 Diskusia
12:37:13 M. Djordjevič 2 Diskusia
12:38:50 E. Hulmečíková 2 Diskusia
12:39:56 Z. Hanesz 2 Diskusia
12:44:50 P. Priester 1 Diskusia
12:45:58 P. Havasi 2 Diskusia
12:48:19 M.Konečný 2 Diskusia
12:50:54 A. Ďurica 1 Diskusia
12:53:26 M. Djordjevič 3 Diskusia
12:54:32 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
12:59:16 I. Faťolová 1 Diskusia
13:05:05 I. Petrovčík 1 Diskusia
13:05:30 I. Faťolová 1 Diskusia
13:27:30 I. Petrovčík 1 Diskusia
13:27:54 M.Konečný 2 Uznesenie
13:33:50 M. Djordjevič 3 Uznesenie
13:34:44 M.Konečný 2 Uznesenie
13:36:10 M.Konečný 2 Uznesenie
13:37:20 M.Konečný 2 Uznesenie
13:38:50 M.Konečný 2 Uznesenie
13:44:10 8.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto
13:44:31 A. Ďurica 1 Diskusia
13:44:57 Z. Hanesz 0 Uznesenie
13:45:46 8.2. Návrh na poskytnutie finančných dotácií
13:46:15 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:49:09 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
13:49:28 Z. Hanesz 1 Diskusia
13:52:16 Z. Hanesz 1 Diskusia
13:52:18 Ľ. Blaškovičová 2 Diskusia
13:52:58 Z. Hanesz 1 Diskusia
13:53:43 Z. Hanesz 1 Diskusia
13:54:00 P. Priester 1 Diskusia
13:55:34 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:59:26 A. Ďurica 1 Diskusia
14:00:35 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:01:19 P. Priester 2 Diskusia
14:01:45 Z. Hanesz 2 Diskusia
14:04:22 I. Faťolová 1 Diskusia
14:05:18 P. Priester 1 Diskusia
14:07:13 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:08:45 M. Djordjevič 3 Diskusia
14:10:14 M. Galdunová 1 Diskusia
14:10:37 I. Faťolová 2 Diskusia
14:11:34 E. Hulmečíková 1 Diskusia
14:13:51 P. Priester 2 Diskusia
14:15:50 JUDr. R. Pillár 1 Diskusia
14:17:36 E. Hulmečíková 1 Diskusia
14:17:45 JUDr. R. Pillár 2 Diskusia
14:18:38 E. Hulmečíková 2 Diskusia
14:19:18 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:20:21 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:20:27 A. Ďurica 2 Diskusia
14:21:44 Ľ. Blaškovičová 2 Diskusia
14:23:08 Z. Hanesz 2 Uznesenie
14:24:52 Z. Hanesz 2 Uznesenie
14:25:54 Z. Hanesz 2 Uznesenie
14:27:08 9. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto
14:27:32 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:30:56 Z. Hanesz 1 Diskusia
14:31:50 Z. Hanesz 1 Uznesenie
14:32:55 10. Návrh Doplnku č. 1 Štatútu komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
14:33:13 Z. Hanesz 0 Uznesenie
14:33:46 12. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto za školský rok 2020/2021
14:34:10 Z. Hanesz 0 Uznesenie
14:34:47 13. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
14:35:02 14. Rôzne
14:35:11 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:38:35 I. Petrovčík 1 Diskusia
14:39:31 P. Priester 1 Diskusia
14:41:47 I. Petrovčík 1 Diskusia
14:44:52 A. Ďurica 1 Diskusia
14:47:39 15. Záver
14:47:47 I. Petrovčík 1 Predklad