SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XII.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 18.11.2020 Predsedajúci: I. Petrovčík
16:35:56 Úvod
16:38:03 0. Otvorenie,Zistenie prítomnosti poslancov, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
16:38:04 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:39:19 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:40:13 P. Havasi 0 Uznesenie
16:41:04 P. Havasi 0 Uznesenie
16:41:56 1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a zabezpečenie spolufinancovania pre projekt Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:41:58 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:44:28 P. Havasi 0 Uznesenie
16:45:32 2. Mestská krytá plaváreň v Košiciach – Zámer predaja majetku mestskej časti Košice-Staré Mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:45:33 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:49:33 Z. Hanesz 1 Diskusia
16:50:58 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:54:34 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:54:36 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
16:57:51 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:58:10 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:59:14 Z. Hanesz 1 Diskusia
17:00:33 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:01:45 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
17:02:10 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:02:43 A. Ďurica 1 Diskusia
17:05:25 I. Faťolová 1 Diskusia
17:07:51 P. Havasi 0 Uznesenie
17:08:02 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
17:13:00 P. Havasi 0 Uznesenie
17:15:39 3. Záver
17:15:40 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad