SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XI.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 10.09.2020 Predsedajúci: I. Petrovčík
13:37:22 Úvod
13:38:26 0. Otvorenie,Zistenie prítomnosti poslancov, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
13:38:27 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:41:27 M. Galdunová 0 Uznesenie
13:42:07 M. Galdunová 0 Uznesenie
13:42:08 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Uznesenie
13:42:31 M. Djordjevič 1 Uznesenie
13:43:38 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Uznesenie
13:45:06 M. Galdunová 0 Uznesenie
13:45:58 M. Galdunová 0 Uznesenie
13:46:45 1. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 11.06.2020
13:46:47 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:47:08 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:49:50 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:50:02 M. Galdunová 0 Uznesenie
13:50:53 2. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 11.06.2020
13:50:56 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:51:18 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:53:48 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
13:56:48 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:57:28 M. Galdunová 0 Uznesenie
13:57:32 p. Pillár, hlavný kontrolór 2 Diskusia
13:58:22 M. Galdunová 0 Uznesenie
13:59:11 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od X. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 11.06.2020
13:59:14 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:59:28 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
14:00:40 Z. Hanesz 1 Diskusia
14:01:21 p. Pillár, hlavný kontrolór 2 Diskusia
14:02:51 Z. Hanesz 2 Diskusia
14:03:20 p. Pillár, hlavný kontrolór 3 Diskusia
14:03:54 M. Galdunová 0 Uznesenie
14:04:42 4. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
14:05:41 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:05:49 P. Priester 1 Diskusia
14:05:57 M.Konečný 1 Diskusia
14:06:58 P. Priester 1 Diskusia
14:08:16 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:09:17 Z. Hanesz 1 Diskusia
14:10:02 M. Galdunová 0 Uznesenie
14:11:18 5. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 2/2014 o umiestňovaní plagátov alebo iných nosičov informácií v rámci volebnej kampane
14:11:20 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:12:12 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:13:51 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:16:16 Z. Hanesz 1 Diskusia
14:17:09 M. Galdunová 0 Uznesenie
14:17:57 M. Galdunová 0 Uznesenie
14:19:32 5.1 Upozornenie prokurátora podľa par. 28 a násl. Zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a Návrh Dodatku č.1 k záväznému dokumentu č. 28/2013 Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice - Staré mesto
14:19:35 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:19:41 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:20:13 M. Galdunová 0 Uznesenie
14:21:36 6. Správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2020
14:21:42 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:22:04 Z. Hanesz 1 Diskusia
14:24:00 M. Galdunová 0 Uznesenie
14:24:45 7. Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2020
14:24:51 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:25:02 E. Hulmečíková 1 Diskusia
14:27:20 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:28:17 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:31:41 MÚ MČ 1 Diskusia
14:35:10 MÚ MČ 2 Diskusia
14:35:38 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:36:45 Z. Hanesz 1 Diskusia
14:38:36 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:39:30 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:40:06 M.Konečný 1 Diskusia
14:40:32 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
14:42:13 Z. Hanesz 2 Diskusia
14:43:34 M. Djordjevič 3 Diskusia
14:44:51 M. Galdunová 0 Uznesenie
14:45:03 Z. Hanesz 2 Uznesenie
14:45:37 8. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc 2020 poskytnutú zo strany Ministerstva financií SR v zmysle uznesenia vlády SR
14:45:42 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:47:09 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:49:53 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:50:06 MÚ MČ 1 Diskusia
14:50:55 Ľ. Blaškovičová 2 Diskusia
14:51:48 Z. Hanesz 1 Diskusia
14:52:53 I. Faťolová 1 Diskusia
14:53:36 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:55:06 Z. Hanesz 2 Diskusia
14:56:27 M. Galdunová 0 Uznesenie
14:56:31 Z. Hanesz 0 Uznesenie
14:58:09 9. Pokračovanie rokovania miestneho zastupiteľstva o bode „Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, Košice – možnosti riešenia prevádzkovania“
14:58:16 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:59:34 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:03:17 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:04:26 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:07:56 E. Hulmečíková 1 Diskusia
15:08:31 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:09:13 E. Hulmečíková 1 Diskusia
15:10:09 M.Konečný 1 Diskusia
15:12:03 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:13:25 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:13:33 P. Priester 1 Diskusia
15:15:24 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:16:33 A. Ďurica 1 Diskusia
15:18:31 E. Hulmečíková 2 Diskusia
15:19:51 Z. Hanesz 1 Diskusia
15:23:01 M. Djordjevič 3 Diskusia
15:23:17 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
15:26:27 A. Ďurica 2 Diskusia
15:29:05 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:29:18 Z. Hanesz 1 Diskusia
15:30:32 E. Hulmečíková 3 Diskusia
15:30:49 A. Ďurica 1 Diskusia
15:31:49 A. Ďurica 1 Diskusia
15:31:54 I. Faťolová 1 Diskusia
15:33:43 M.Konečný 2 Diskusia
15:34:52 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:52:58 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:53:33 Z. Hanesz 1 Uznesenie
15:56:29 Z. Hanesz 1 Uznesenie
15:56:32 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Uznesenie
15:56:54 10. Návrh na prijatie investičného úveru na financovanie novej technológie pre Mestskú krytú plaváreň v Košiciach
15:56:56 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:58:07 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
15:58:54 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:00:30 10.1 Vyhodnotenie výhodnosti prefinancovania investičného úveru mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:00:32 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:01:44 Z. Hanesz 1 Diskusia
16:02:30 Z. Hanesz 1 Uznesenie
16:03:50 11. Návrh na udelenie verejných ocenení mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:03:51 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:04:22 Z. Hanesz 0 Uznesenie
16:05:16 12. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto za školský rok 2019/2020
16:05:18 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:05:39 Z. Hanesz 0 Uznesenie
16:06:20 13. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
16:06:22 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:06:34 E. Hulmečíková 1 Diskusia
16:08:35 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
16:09:49 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:10:02 14. Rôzne
16:10:08 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:10:46 M.Konečný 1 Diskusia
16:11:52 A. Ďurica 1 Diskusia
16:13:15 p. Cichanský, MMK 1 Diskusia
16:14:52 A. Ďurica 2 Diskusia
16:16:25 p. Cichanský, MMK 1 Diskusia
16:18:17 A. Ďurica 2 Diskusia
16:18:52 p. Cichanský, MMK 1 Diskusia
16:20:16 A. Ďurica 2 Diskusia
16:20:34 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
16:22:48 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:23:34 M.Konečný 2 Diskusia
16:25:10 p. Cichanský, MMK 1 Diskusia
16:26:07 I. Faťolová 1 Diskusia
16:27:32 p. Cichanský, MMK 1 Diskusia
16:28:41 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:29:39 Z. Hanesz 1 Diskusia
16:30:47 p. Cichanský, MMK 1 Diskusia
16:31:45 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:32:43 p. Trocha, MsP 1 Diskusia
16:37:06 obyvateľka MČ 1 Diskusia
16:39:58 obyvateľ MČ 1 Diskusia
16:42:06 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:44:44 E. Hulmečíková 1 Diskusia
16:48:01 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:48:33 A. Ďurica 3 Diskusia
16:50:47 p. Trocha, MsP 1 Diskusia
16:57:08 M. Djordjevič 2 Diskusia
16:58:50 p. Trocha, MsP 1 Diskusia
17:00:30 E. Hulmečíková 1 Diskusia
17:01:24 p. Trocha, MsP 1 Diskusia
17:02:10 M.Konečný 2 Diskusia
17:03:29 p. Cichanský, MMK 1 Diskusia
17:04:34 M.Konečný 1 Diskusia
17:05:10 p. Cichanský, MMK 1 Diskusia
17:05:19 A. Ďurica 2 Diskusia
17:06:20 p. Trocha, MsP 1 Diskusia
17:06:42 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:07:20 15. Záver