SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XIII.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 08.12.2020 Predsedajúci: I. Petrovčík
15:07:40 Úvod
15:08:20 0. Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
15:08:20 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
15:08:56 M. Galdunová 1 Diskusia
15:09:07 Z. Hanesz 1 Diskusia
15:11:24 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:11:49 M. Galdunová 0 Uznesenie
15:12:28 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Uznesenie
15:13:07 1. Mestská krytá plaváreň – Prevod majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:13:09 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
15:20:32 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:23:41 M.Konečný 1 Diskusia
15:26:56 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
15:30:14 P. Priester 1 Diskusia
15:32:22 A. Ďurica 1 Diskusia
15:33:56 Z. Hanesz 1 Diskusia
15:36:39 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:37:55 P. Priester 1 Diskusia
15:38:25 Z. Hanesz 2 Diskusia
15:41:13 M.Konečný 1 Diskusia
15:42:39 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:44:11 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:45:38 M. Djordjevič 3 Diskusia
15:46:44 I. Faťolová 1 Diskusia
15:49:39 P. Priester 2 Diskusia
15:49:55 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:55:14 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
15:57:19 M. Galdunová 0 Uznesenie
16:00:12 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Uznesenie
16:01:07 2. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 10.09.2020
16:01:14 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:01:46 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:05:02 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:06:13 M. Galdunová 0 Uznesenie
16:06:59 3. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 10.09.2020
16:07:17 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
16:08:31 M. Galdunová 0 Uznesenie
16:09:14 4. Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:09:21 p. Petrovčík, starosta MČ 1 Uznesenie
16:09:36 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
16:10:36 M.Konečný 1 Diskusia
16:11:09 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:12:01 Z. Hanesz 1 Diskusia
16:12:31 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:13:46 P. Priester 1 Diskusia
16:14:08 M. Djordjevič 2 Diskusia
16:15:11 M. Galdunová 0 Uznesenie
16:16:22 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od XI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 10.09.2020
16:16:29 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:16:37 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
16:17:22 E. Hulmečíková 1 Diskusia
16:20:18 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:23:13 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:23:28 M.Konečný 1 Diskusia
16:24:52 Z. Hanesz 1 Diskusia
16:26:03 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:26:33 P. Priester 1 Diskusia
16:26:35 p. Pillár, hlavný kontrolór 2 Diskusia
16:27:21 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:29:01 P. Priester 1 Diskusia
16:30:04 M. Galdunová 0 Uznesenie
16:30:09 I. Faťolová 1 Uznesenie
16:30:35 I. Faťolová 1 Uznesenie
16:31:10 I. Faťolová 1 Uznesenie
16:31:11 M. Galdunová 0 Uznesenie
16:31:19 Z. Hanesz 1 Uznesenie
16:32:48 Z. Hanesz 1 Uznesenie
16:33:46 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto na obdobie I. polroka 2021
16:33:53 p. Petrovčík, starosta MČ 1 Uznesenie
16:34:02 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
16:34:49 Z. Hanesz 0 Uznesenie
16:35:56 7. Návrh na vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice
16:36:02 p. Petrovčík, starosta MČ 1 Uznesenie
16:39:16 p. riaditeľka Múzea V. Lôfflera 1 Predklad
16:40:41 p. riaditeľka Múzea V. Lőfflera 1 Diskusia
16:44:20 p. Petrovčík, starosta MČ 1 Uznesenie
16:47:43 M.Konečný 1 Diskusia
16:49:01 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:50:10 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:50:16 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
16:51:28 Z. Hanesz 1 Diskusia
16:52:56 A. Ďurica 1 Diskusia
16:53:46 P. Priester 1 Diskusia
16:54:33 Z. Hanesz 1 Uznesenie
17:13:46 8. Delegovanie zástupcov mestskej časti Košice-Staré Mesto do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto za zriaďovateľa na nové funkčné obdobie štyroch rokov
17:13:54 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
17:14:31 Z. Hanesz 0 Uznesenie
17:15:42 9. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
17:15:43 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
17:15:56 P. Priester 1 Diskusia
17:16:47 M.Konečný 1 Diskusia
17:17:59 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:21:12 P. Priester 2 Diskusia
17:22:37 E. Hulmečíková 1 Diskusia
17:23:20 10. Rôzne
17:23:22 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
17:23:32 P. Priester 1 Diskusia
17:24:04 11. Záver
17:24:05 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad