SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XIV.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 08.03.2021 Predsedajúci: I. Petrovčík
10:13:01 Úvod
10:16:01 0. Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
10:18:25 0. Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
10:18:25 P. Havasi 0 Uznesenie
10:19:18 P. Havasi 0 Uznesenie
10:19:53 R. Kočiš 1 Uznesenie
10:20:08 M. Djordjevič 2 Uznesenie
10:21:04 M. Galdunová 0 Uznesenie
10:21:48 P. Havasi 0 Uznesenie
10:22:36 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Uznesenie
10:23:02 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:23:33 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:24:13 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:24:15 P. Havasi 0 Uznesenie
10:24:22 1. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 08.12.2020
10:24:24 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:24:58 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:28:25 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:31:50 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:36:44 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:38:30 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
10:41:04 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:42:23 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:43:04 P. Priester 1 Diskusia
10:44:12 P. Havasi 0 Uznesenie
10:44:56 2. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 08.12.2020
10:44:57 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:46:16 p. Kovács, MÚ MČ 1 Predklad
10:47:00 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:49:10 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
10:51:22 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:52:27 P. Havasi 0 Uznesenie
10:53:08 3. Prehľad plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto s termínom plnenia „stály“
10:53:10 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:53:22 p. Kovács, MÚ MČ 1 Predklad
10:53:50 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:55:17 P. Havasi 0 Uznesenie
10:55:49 4. Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
10:55:51 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:56:01 p. Kovács, MÚ MČ 1 Predklad
10:57:24 P. Havasi 0 Uznesenie
10:58:08 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 08.12.2020
10:58:10 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
10:58:26 p. Kovács, MÚ MČ 1 Predklad
10:58:58 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:00:25 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
11:00:34 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
11:02:12 P. Havasi 0 Uznesenie
11:02:59 6. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2020
11:03:00 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:03:14 A. Ďurica 1 Predklad
11:03:43 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:05:14 P. Havasi 0 Uznesenie
11:05:50 7. Návrh Dodatku č. 2 k záväznému dokumentu č. 28/2013 Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice-Staré Mesto
11:05:51 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:07:52 P. Havasi 0 Uznesenie
11:08:34 8. Prenájom nebytového priestoru v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice pre Úrad pre verejné obstarávanie z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11:08:35 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:10:14 P. Havasi 0 Uznesenie
11:11:21 8.1 Anketa ohľadom ihriska na Dargovskej ulici
11:11:23 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:11:54 I. Faťolová 1 Diskusia
11:20:35 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
11:20:51 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:22:00 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:25:17 I. Faťolová 2 Diskusia
11:26:38 A. Ďurica 1 Diskusia
11:28:19 I. Faťolová 2 Diskusia
11:28:49 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
11:30:13 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:31:11 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
11:32:24 E. Hulmečíková 1 Diskusia
11:33:49 I. Faťolová 1 Diskusia
11:35:09 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
11:35:53 M. Djordjevič 3 Diskusia
11:37:24 P. Priester 1 Diskusia
11:38:38 P. Havasi 0 Uznesenie
11:39:23 8.2 Anketa - ul. Kpt. Nálepku a ul. Kuzmányho
11:39:25 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:39:41 M. Galdunová 0 Uznesenie
11:44:27 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:47:35 P. Havasi 1 Diskusia
11:49:11 A. Ďurica 1 Diskusia
11:50:14 P. Havasi 1 Uznesenie
11:50:54 9. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2021 – 2023
11:50:55 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
11:52:21 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:53:26 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:08:29 9. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2021 – 2023
13:08:29 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:12:04 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:13:12 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:13:36 E. Hulmečíková 1 Diskusia
13:21:23 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:24:46 P. Priester 1 Diskusia
13:25:16 A. Ďurica 1 Diskusia
13:26:21 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:40:48 P. Priester 1 Diskusia
13:43:55 E. Hulmečíková 1 Diskusia
13:44:51 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:45:50 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
13:48:44 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:50:08 P. Priester 2 Diskusia
13:50:51 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
13:52:22 M. Djordjevič 2 Diskusia
13:53:30 P. Priester 3 Diskusia
13:54:22 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
13:54:37 R. Kočiš 1 Diskusia
13:56:39 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:57:32 M. Djordjevič 3 Diskusia
13:58:58 R. Kočiš 1 Diskusia
13:59:44 P. Priester 2 Diskusia
14:00:10 I. Faťolová 1 Diskusia
14:04:35 I. Faťolová 1 Diskusia
14:05:01 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:05:49 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:07:04 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:07:09 M. Djordjevič 4 Diskusia
14:08:36 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:13:54 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
14:15:11 M. Djordjevič 5 Diskusia
14:16:35 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
14:17:47 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:19:07 P. Priester 4 Diskusia
14:20:17 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:20:21 M. Djordjevič 6 Diskusia
14:21:30 I. Faťolová 2 Diskusia
14:28:10 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
14:30:01 M. Galdunová 1 Diskusia
14:31:01 E. Hulmečíková 2 Diskusia
14:31:36 I. Faťolová 1 Diskusia
14:32:18 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
14:33:31 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:36:38 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:38:33 P. Priester 5 Diskusia
14:39:21 R. Kočiš 2 Diskusia
14:40:21 M. Galdunová 1 Diskusia
15:34:15 9. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2021 – 2023
15:34:15 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:34:44 P. Havasi 0 Uznesenie
15:36:04 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Uznesenie
15:38:11 A. Ďurica 2 Diskusia
15:38:17 P. Havasi 0 Uznesenie
15:38:52 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Uznesenie
15:39:37 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
15:41:30 M. Djordjevič 3 Diskusia
15:41:47 M. Djordjevič 7 Diskusia
15:45:08 A. Ďurica 1 Diskusia
15:46:29 P. Havasi 0 Uznesenie
15:48:41 P. Havasi 0 Uznesenie
15:50:26 P. Havasi 0 Uznesenie
15:51:45 P. Havasi 0 Uznesenie
15:53:31 P. Havasi 0 Uznesenie
15:54:23 P. Havasi 0 Uznesenie
15:55:23 P. Havasi 0 Uznesenie
15:56:45 P. Havasi 0 Uznesenie
15:58:57 P. Havasi 0 Uznesenie
16:00:24 P. Havasi 0 Uznesenie
16:01:29 P. Havasi 0 Uznesenie
16:02:29 P. Havasi 0 Uznesenie
16:03:03 P. Havasi 0 Uznesenie
16:06:22 P. Havasi 0 Uznesenie
16:07:10 P. Havasi 0 Uznesenie
16:08:17 P. Havasi 0 Uznesenie
16:09:23 10. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie mestskej časti Košice-Staré Mesto prostredníctvom Fondu na podporu športu zo dňa 31.12.2020 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.
16:09:26 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:10:00 A. Ďurica 1 Predklad
16:10:41 10.1 Stavebná činnosť na území mestskej časti
16:10:45 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:10:59 M. Djordjevič 1 Predklad
16:14:31 A. Ďurica 1 Diskusia
16:16:38 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:17:45 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:18:05 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
16:20:21 M. Djordjevič 2 Diskusia
16:22:04 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:25:31 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:25:54 A. Ďurica 2 Diskusia
16:27:38 p. Kovács, MÚ MČ 1 Diskusia
16:28:24 M. Djordjevič 3 Diskusia
16:29:48 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:30:46 I. Faťolová 1 Diskusia
16:30:50 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:31:53 I. Faťolová 2 Diskusia
16:33:41 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:35:35 I. Faťolová 3 Diskusia
16:36:10 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:36:52 10.2 Komunikácia MÚ MČ s verejnosťou
16:36:53 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:37:03 M. Djordjevič 1 Predklad
16:44:15 M. Djordjevič 4 Diskusia
16:44:37 P. Priester 1 Diskusia
16:45:05 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:46:14 P. Priester 2 Diskusia
16:46:44 M. Djordjevič 2 Diskusia
16:47:18 A. Ďurica 1 Diskusia
16:47:47 M. Djordjevič 3 Diskusia
16:49:01 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:49:18 I. Faťolová 1 Diskusia
16:49:59 P. Havasi 0 Uznesenie
16:51:18 11. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
16:51:21 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:51:33 P. Priester 1 Diskusia
16:52:33 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:52:43 I. Faťolová 1 Diskusia
16:54:08 12. Rôzne
16:54:19 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:56:33 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:56:37 13. Záver
16:56:38 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad