SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XV.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 06.05.2021 Predsedajúci: I. Petrovčík
14:36:22 Úvod
14:37:24 0. Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
14:38:10 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:38:22 E. Hulmečíková 1 Diskusia
14:40:16 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:40:34 E. Hulmečíková 2 Diskusia
14:41:27 0. Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
14:42:02 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
14:45:41 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
14:45:46 Ľ. Blaškovičová 1 Uznesenie
14:46:40 0. Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
14:46:53 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:48:00 1. Správa o činnosti stanice Mestskej polície Košice Stred za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021
14:48:02 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
14:48:49 E. Hulmečíková 1 Diskusia
14:50:30 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:50:38 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:53:10 A. Ďurica 1 Diskusia
14:55:28 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:56:30 M.Konečný 1 Diskusia
14:56:59 p. Trocha, náčelník MsP 1 Diskusia
15:03:01 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:04:46 p. Trocha, náčelník MsP 1 Diskusia
15:06:58 A. Ďurica 2 Diskusia
15:08:56 p. Trocha, náčelník MsP 1 Diskusia
15:09:43 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:09:46 Ľ. Blaškovičová 1 Uznesenie
15:10:38 2. Žiadosť Občianskeho združenia ROVÁS o odkúpenie budovy na Kmeťovej ul. č. 34 - informácia
15:10:41 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
15:11:22 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:14:39 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:14:45 M.Konečný 1 Diskusia
15:14:51 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:15:48 M.Konečný 1 Diskusia
15:17:15 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:18:00 M.Konečný 2 Diskusia
15:18:29 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:18:57 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
15:22:01 Z. Hanesz 1 Diskusia
15:25:11 M. Djordjevič 3 Diskusia
15:26:17 P. Priester 1 Diskusia
15:28:37 M. Djordjevič 4 Diskusia
15:29:42 A. Ďurica 1 Diskusia
15:31:30 M.Konečný 2 Diskusia
15:33:12 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:35:42 P. Priester 1 Diskusia
15:35:59 I. Faťolová 1 Diskusia
15:38:06 P. Priester 2 Diskusia
15:38:35 zástupca OZ ROVÁS 1 Diskusia
15:41:34 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
15:42:17 4. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 08.03.2021
15:42:20 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
15:42:58 E. Hulmečíková 1 Diskusia
15:43:03 E. Hulmečíková 1 Diskusia
15:46:21 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:49:01 E. Hulmečíková 1 Diskusia
15:50:14 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:52:41 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
15:52:43 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
15:53:28 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 08.03.2021
15:53:29 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
15:53:52 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
15:54:38 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 08.03.2021
15:54:40 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
15:55:03 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
15:55:52 7. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto
15:55:54 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
15:56:42 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:57:43 M.Konečný 1 Diskusia
15:58:50 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:00:06 Z. Hanesz 1 Diskusia
16:01:39 M. Djordjevič 2 Diskusia
16:02:48 E. Hulmečíková 1 Diskusia
16:06:40 p. Bencoová 1 Diskusia
16:07:31 E. Hulmečíková 1 Diskusia
16:08:16 M. Djordjevič 3 Diskusia
16:09:35 E. Hulmečíková 1 Uznesenie
16:10:45 8. Návrh Dodatku č. 3 k ZD č. 48/2016 Štatútu Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:10:47 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:11:43 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:14:55 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:15:12 p. Háber, prednosta MÚ MČ 1 Diskusia
16:15:21 M. Djordjevič 2 Diskusia
16:16:43 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:16:53 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
16:16:54 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
16:17:49 9. Žiadosť o stanovisko – zriadenie vecného bremena – výstavba bytového domu Kpt. Nálepku
16:17:52 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:19:08 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:20:03 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:24:02 Z. Hanesz 1 Diskusia
16:25:06 M. Djordjevič 2 Diskusia
16:27:17 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
16:28:48 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
16:44:29 10. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice
16:44:31 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
16:47:23 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:47:55 M.Konečný 1 Diskusia
16:49:40 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:50:45 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
16:52:13 M. Djordjevič 2 Diskusia
16:53:22 A. Ďurica 1 Diskusia
16:55:29 M. Djordjevič 3 Diskusia
16:56:39 Z. Hanesz 1 Diskusia
16:57:59 M. Djordjevič 4 Diskusia
16:59:02 P. Havasi 1 Diskusia
16:59:51 M.Konečný 2 Diskusia
17:00:21 p. Ráczová 1 Diskusia
17:01:52 P. Havasi 1 Diskusia
17:02:23 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:02:27 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
17:03:15 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
17:04:39 11. Návrh projektu II. ročníka „Najkrajší balkón a predzáhradka Starého Mesta“
17:04:41 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
17:05:07 Ľ. Blaškovičová 1 Predklad
17:06:24 Ľ. Blaškovičová 1 Uznesenie
17:06:58 12. Návrh projektu „Súťaž a prehliadka najkrajších psov Starého Mesta“
17:07:02 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
17:07:16 P. Havasi 1 Predklad
17:08:03 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
17:08:37 13. Prehľad plánovaných kultúrnych a športových podujatí na rok 2021
17:08:39 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
17:08:59 P. Havasi 1 Predklad
17:09:47 Ľ. Blaškovičová 0 Uznesenie
17:10:25 14. Ročná správa o prešetrovaných sťažnostiach a petíciách doručených mestskej časti Košice-Staré Mesto v roku 2020
17:10:28 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
17:10:46 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
17:11:30 15. Informatívna správa o poskytnutých jednorazových dávkach sociálnej pomoci za rok 2020
17:11:31 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
17:11:46 P. Priester 1 Diskusia
17:12:55 E. Hulmečíková 0 Uznesenie
17:13:32 16. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
17:13:33 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad
17:13:48 17. Rôzne
17:14:02 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:15:04 17.1 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.
18:05:34 18. Záver
18:05:37 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Predklad