SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2014 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
V. riadne zasadnutie
 
Dátum konania: 17.06.2015 Predsedajúci: Mgr. Ľ.Grega
15:57:41Úvod
16:03:421. Otvorenie
16:03:49Mgr. Ľ. Grega1Predklad
16:04:23R. Trnka1Predklad
16:05:561. Otvorenie
16:05:56J. Süli1Diskusia
16:06:27R. Trnka2Diskusia
16:06:46M. Djordjevič1Diskusia
16:07:27R. Trnka1Diskusia
16:07:40M. Djordjevič1Diskusia
16:08:29R. Trnka2Diskusia
16:08:41J. Süli2Diskusia
16:08:52R. Trnka3Diskusia
16:10:492. Určenie overovateľov zápisnice
16:10:51Mgr. Ľ. Grega1Predklad
16:11:593. Rôzne
16:12:19J. Süli1Diskusia
16:14:43Mgr. Ľ. Grega1Predklad
16:15:23E. Hulmečíková1Diskusia
16:17:12M. Djordjevič1Diskusia
16:18:40E. Hulmečíková1Diskusia
16:19:58Z. Hanesz1Diskusia
16:20:22Mgr. Ľ. Grega2Diskusia
16:22:15J. Süli2Diskusia
16:22:28Mgr. Ľ. Grega3Diskusia
16:23:33J. Süli3Diskusia
16:24:16Mgr. Ľ. Grega4Diskusia
16:24:434.
16:24:56Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:25:24J. Süli1Diskusia
16:26:094.b Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od predchádzajúceho riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:26:17M. Djordjevič1Diskusia
16:27:52Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:28:57J. Süli1Diskusia
16:30:14Mgr. Ľ. Grega2Diskusia
16:33:45M. Djordjevič1Diskusia
16:34:49Mgr. Ľ. Grega3Diskusia
16:36:57N. Lukán1Diskusia
16:37:44Mgr. Ľ. Grega4Diskusia
16:38:35N. Lukán1Diskusia
16:38:40E. Hulmečíková1Diskusia
16:39:43Mgr. Ľ. Grega5Diskusia
16:39:45R. Trnka1Diskusia
16:40:39J. Süli1Diskusia
16:41:32Mgr. Ľ. Grega6Diskusia
16:41:47Z. Hanesz1Diskusia
16:42:55Mgr. Ľ. Grega7Diskusia
16:43:03N. Lukán2Diskusia
16:43:455. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od predchádzajúceho III. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:43:50Mgr. Ľ. Grega1Predklad
16:44:12N. Lukán1Diskusia
16:44:586. Informatívna správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:45:04Mgr. Ľ. Grega1Predklad
16:45:18J. Süli1Diskusia
16:46:21R. Trnka1Diskusia
16:46:28N. Lukán0Uznesenie
16:46:31J. Süli1Uznesenie
16:46:39M. Djordjevič1Uznesenie
16:47:18R. Roland1Diskusia
16:47:41R. Roland1Diskusia
16:47:47M. Djordjevič1Diskusia
16:48:15Mgr. Ľ. Grega2Diskusia
16:48:36R. Roland2Diskusia
16:48:59J. Süli1Uznesenie
16:49:42J. Süli1Uznesenie
16:50:28J. Süli1Uznesenie
16:51:30J. Süli1Uznesenie
16:52:587.a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od konania predchádzajúceho riadneho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:53:06Mgr. Ľ. Grega1Predklad
16:53:31I. Petrovčik1Diskusia
16:54:03J. Süli1Diskusia
16:57:13Mgr. Ľ. Grega2Diskusia
16:57:55E. Hulmečíková1Diskusia
16:59:02Mgr. Ľ. Grega3Diskusia
16:59:55M. Djordjevič1Diskusia
17:01:32Mgr. Ľ. Grega4Diskusia
17:01:50J. Süli1Diskusia
17:03:47E. Hulmečíková2Diskusia
17:04:07I. Petrovčik2Diskusia
17:05:24R. Roland1Diskusia
17:06:22Mgr. Ľ. Grega5Diskusia
17:06:35R. Roland1Diskusia
17:07:11J. Süli1Uznesenie
17:07:597.b) Správa z kontroly zmlúv, ktoré mali byť predmetom právneho auditu v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
17:08:21J. Süli1Diskusia
17:12:32J. Süli1Diskusia
17:13:10R. Pillár1Diskusia
17:13:13R. Pillár2Diskusia
17:15:51Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
17:20:08M. Djordjevič1Diskusia
17:21:05Mgr. Ľ. Grega2Diskusia
17:21:37M. Djordjevič2Diskusia
17:24:08Mgr. Ľ. Grega3Diskusia
17:25:15O. Rácz1Diskusia
17:27:06Mgr. Ľ. Grega4Diskusia
17:29:24R. Roland1Diskusia
17:32:42Mgr. Ľ. Grega5Diskusia
17:33:13Z. Hanesz1Diskusia
17:34:15J. Süli2Diskusia
17:34:48Mgr. Ľ. Grega6Diskusia
17:35:55J. Süli2Uznesenie
17:36:38J. Süli2Uznesenie
17:37:25J. Süli2Uznesenie
17:38:06J. Süli2Uznesenie
17:39:587.c) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto na obdobie II. polroka 2015
17:40:03Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
17:40:32J. Süli0Uznesenie
17:41:30J. Süli0Uznesenie
17:50:238. Záverečný účet mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2014
17:50:25Mgr. Ľ. Grega1Predklad
17:50:36J. Süli1Diskusia
17:51:06E. Hulmečíková1Diskusia
17:53:46J. Süli1Uznesenie
17:53:51N. Lukán0Uznesenie
17:55:49N. Lukán0Uznesenie
17:55:52Mgr. Ľ. Grega2Diskusia
17:58:049. Návrh na prerokovanie platu starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
17:58:11Mgr. Ľ. Grega1Predklad
17:58:20R. Trnka1Diskusia
17:59:29M. Djordjevič1Diskusia
18:01:37Mgr. Ľ. Grega2Diskusia
18:04:35M. Djordjevič1Diskusia
18:05:45Mgr. Ľ. Grega3Diskusia
18:06:37J. Süli1Diskusia
18:09:27Mgr. Ľ. Grega4Diskusia
18:14:08M. Djordjevič2Diskusia
18:15:16Mgr. Ľ. Grega5Diskusia
18:15:30J. Süli1Diskusia
18:16:05Mgr. Ľ. Grega6Diskusia
18:17:19N. Lukán1Diskusia
18:18:37Mgr. Ľ. Grega7Diskusia
18:20:22O. Rácz1Diskusia
18:22:09Mgr. Ľ. Grega8Diskusia
18:23:47M. Djordjevič3Diskusia
18:24:52Mgr. Ľ. Grega9Diskusia
18:26:09M. Djordjevič4Diskusia
18:27:22Mgr. Ľ. Grega10Diskusia
18:28:20E. Hulmečíková1Diskusia
18:30:58R. Roland1Diskusia
18:31:21O. Rácz1Diskusia
18:32:02R. Trnka2Diskusia
18:37:55Mgr. Ľ. Grega11Diskusia
18:38:16N. Lukán1Uznesenie
18:39:5710. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. ..../2015 o poskytovaní účelovej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto
18:40:03Mgr. Ľ. Grega1Predklad
18:40:11R. Trnka1Diskusia
18:43:33E. Hulmečíková1Diskusia
18:44:29J. Süli1Diskusia
18:45:38Z. Hanesz1Diskusia
18:46:10R. Pillár1Diskusia
18:46:44R. Trnka1Diskusia
18:46:49O. Rácz1Diskusia
18:47:03R. Trnka2Diskusia
18:47:21O. Rácz1Diskusia
18:47:26M. Djordjevič1Diskusia
18:49:15R. Roland1Diskusia
18:49:59E. Hulmečíková1Diskusia
18:51:11R. Trnka2Diskusia
18:51:54J. Süli2Diskusia
18:52:34M. Djordjevič2Diskusia
18:54:28R. Trnka3Diskusia
18:55:33R. Roland2Diskusia
18:55:54J. Süli2Uznesenie
18:57:2011. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
18:57:22Mgr. Ľ. Grega1Predklad
18:57:32R. Trnka1Diskusia
18:58:27E. Hulmečíková1Diskusia
18:59:21J. Süli1Diskusia
19:00:36O. Rácz1Diskusia
19:00:51E. Hulmečíková1Diskusia
19:01:31R. Roland1Diskusia
19:01:53N. Lukán0Uznesenie
19:02:3612. Návrh na odovzdanie športového areálu, ktorý sa nachádza na Námestí L. Novomeského pri ZŠ Námestie L. Novomeského
19:02:38Mgr. Ľ. Grega1Predklad
19:02:58N. Lukán0Uznesenie
19:04:03K.Till1Uznesenie
19:04:4713. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 33/1 zo dňa 11.03.2015
19:04:49Mgr. Ľ. Grega1Predklad
19:05:08N. Lukán0Uznesenie
19:05:5314. Správa o stave, vývoji a vymáhaní pohľadávok mestskej časti Košice-Staré Mesto so stavom k 30.04.2015
19:05:54Mgr. Ľ. Grega1Predklad
19:06:07N. Lukán0Uznesenie
19:06:4815. Informatívna správa o jednorazových dávkach v hmotnej núdzi poskytnutých v roku 2014
19:06:51Mgr. Ľ. Grega1Predklad
19:07:07N. Lukán0Uznesenie
19:07:4616. Žiadosti o zmenu vzťahov k nehnuteľnostiam
19:07:48Mgr. Ľ. Grega1Predklad
19:08:03M. Djordjevič1Diskusia
19:09:00M. Djordjevič1Diskusia
19:09:30občan1Diskusia
19:10:24M. Djordjevič1Diskusia
19:11:51E. Hulmečíková1Diskusia
19:12:08Z. Hanesz1Diskusia
19:12:56O. Rácz1Diskusia
19:13:51R. Trnka1Diskusia
19:15:10O. Rácz1Diskusia
19:15:25občan2Diskusia
19:15:48R. Roland1Diskusia
19:16:16J. Süli1Diskusia
19:17:25E. Hulmečíková2Diskusia
19:19:07J. Süli0Uznesenie
19:20:37J. Süli0Uznesenie
19:21:33J. Süli0Uznesenie
19:22:22J. Süli0Uznesenie
19:23:32J. Süli0Uznesenie
19:24:51J. Süli0Uznesenie
19:25:43J. Süli0Uznesenie
19:25:5317. Návrh projektu 8. ročníka „Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča“
19:25:59Mgr. Ľ. Grega1Predklad
19:26:11N. Lukán0Uznesenie
19:26:4718. Návrh projektu 13. ročníka „Plavecké preteky základných škôl mestskej časti Košice-Staré Mesto“ jednotlivcov a zmiešaných štafiet o pohár mestskej časti Košice-Staré Mesto
19:26:49Mgr. Ľ. Grega1Predklad
19:27:02N. Lukán0Uznesenie
19:27:4219. Vyhodnotenie projektu 8. ročníka „Oprášme korčule“ verejného korčuľovania pre občanov Starého Mesta a prázdninujúcu mládež
19:27:44Mgr. Ľ. Grega1Predklad
19:28:04N. Lukán0Uznesenie
19:28:5222. Záver
19:28:54Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
19:30:5722. Záver
19:30:57Mgr. Ľ. Grega2Diskusia