SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2014 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
III. riadne zasadnutie
 
Dátum konania: 11.03.2015 Predsedajúci: Mgr. Ľ.Grega
10:02:34Nahrávka
10:09:431. Otvorenie
10:09:521. Otvorenie
10:09:52Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:10:10M. Djordjevič1Diskusia
10:11:50R. Trnka1Diskusia
10:13:32Ľ. Blaškovičová1Diskusia
10:14:05O. Rácz1Diskusia
10:14:42J. Süli1Diskusia
10:16:17Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:18:48R. Trnka2Diskusia
10:19:57J. Süli1Diskusia
10:21:16Ľ. Blaškovičová1Diskusia
10:23:34M. Djordjevič1Diskusia
10:23:39R. Trnka1Diskusia
10:24:51M. Djordjevič2Diskusia
10:25:34Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:25:57I. Petrovčik1Diskusia
10:26:59J. Süli2Diskusia
10:29:12Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:29:40R. Trnka3Diskusia
10:30:12J. Bílek1Diskusia
10:32:23Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:34:02Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:34:41Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:36:20Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:36:492. Určenie overovateľov zápisnice
10:36:583. Voľba návrhovej komisie
10:38:324. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 119/14/8802-4 zo dňa 18.12.2014 proti uzneseniam Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 196/1/a a č. 196/1/b zo dňa 18.03.2013
10:38:33Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:39:44JUDr. R. Pillár1Diskusia
10:40:09J. Bílek1Diskusia
10:41:23Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:41:40R. Trnka1Diskusia
10:42:21O. Rácz1Diskusia
10:42:42O. Rácz1Diskusia
10:43:01Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:43:43M. Djordjevič1Diskusia
10:44:27JUDr. R. Pillár1Diskusia
10:44:52R. Trnka2Diskusia
10:45:38J. Süli1Diskusia
10:46:51J. Süli1Uznesenie
10:47:485. Informácia o bezpečnostnej situácii zložiek štátnej i mestskej polície
10:47:52Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
10:48:04R. Trnka1Diskusia
10:48:49R. Trnka1Diskusia
10:49:26R. Trnka1Diskusia
10:50:10R. Trnka1Diskusia
10:50:13Š. Lasky1Diskusia
10:51:40Mgr. Szalontai1Diskusia
10:56:56Mgr. Trocha1Diskusia
10:59:32O. Rácz1Diskusia
11:00:13I. Petrovčik1Diskusia
11:00:27Ľ. Blaškovičová1Diskusia
11:03:39J. Süli1Diskusia
11:04:53E. Hulmečíková1Diskusia
11:06:29Š. Lasky2Diskusia
11:07:16I. Petrovčik1Diskusia
11:08:20R. Trnka2Diskusia
11:09:59Z. Hanesz1Diskusia
11:10:29M. Djordjevič1Diskusia
11:11:40Mgr. Trocha1Diskusia
11:21:15Mgr. Trocha1Diskusia
11:25:23Mgr. Szalontai1Diskusia
11:29:44R. Trnka2Diskusia
11:30:59Mgr. Szalontai1Diskusia
11:32:57Mgr. Trocha1Diskusia
11:34:07Š. Lasky3Diskusia
11:35:40Mgr. Szalontai1Diskusia
11:37:01Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
11:37:42J. Süli1Diskusia
11:39:48Mgr. Szalontai1Diskusia
11:41:04Mgr. Trocha1Diskusia
11:42:50Mgr. Szalontai1Diskusia
11:43:19N. Lukán1Diskusia
11:45:32Mgr. Szalontai1Diskusia
11:46:38J. Bílek1Diskusia
11:47:426. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od predchádzajúceho riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
11:47:43Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
11:48:05J. Bílek0Uznesenie
11:48:517.a) Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení predchádzajúceho 23. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 16.09.2014
11:48:597.a) Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení predchádzajúceho 23. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 16.09.2014
11:49:21J. Bílek1Diskusia
11:50:22JUDr. R. Pillár1Diskusia
11:50:43J. Bílek1Diskusia
11:51:00JUDr. R. Pillár1Diskusia
11:51:32J. Bílek1Uznesenie
11:52:267.b) Prehľad plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto s termínom plnenia „stály“
11:52:46JUDr. R. Pillár1Diskusia
11:53:03J. Bílek0Uznesenie
11:53:09J. Süli0Uznesenie
11:53:43J. Süli0Uznesenie
11:53:45J. Süli0Uznesenie
11:54:348.a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od konania predchádzajúceho riadneho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
11:55:08J. Süli0Uznesenie
11:55:548.b) Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2014
11:55:56Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
11:56:08J. Süli0Uznesenie
11:57:47J. Süli0Uznesenie
13:28:208.b) Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2014
13:43:479.a) Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2015 – 2017
13:44:019.a) Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2015 – 2017
13:44:01J. Süli0Uznesenie
13:55:25Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
13:59:05R. Trnka1Diskusia
14:01:00M. Djordjevič1Diskusia
14:02:48N. Lukán1Diskusia
14:02:49R. Trnka1Diskusia
14:04:23Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
14:05:42M. Djordjevič1Diskusia
14:07:07N. Lukán2Diskusia
14:08:32J. Süli1Diskusia
14:09:09J. Süli1Diskusia
14:18:05R. Trnka2Diskusia
14:19:25J. Bílek1Diskusia
14:22:57R. Trnka3Diskusia
14:24:03I. Petrovčik1Diskusia
14:25:22E. Hulmečíková1Diskusia
14:26:12Z. Hanesz1Diskusia
14:28:57I. Petrovčik1Diskusia
14:30:43J. Süli2Diskusia
14:31:49J. Süli2Diskusia
14:32:26E. Hulmečíková2Diskusia
14:33:05J. Süli2Uznesenie
14:34:36J. Süli2Uznesenie
14:36:159.b) Informácia o zmenách rozpočtu roku 2014 vykonaných starostom mestskej časti Košice-Staré Mesto od riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto konaného dňa 16.09.2014
14:36:24Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
14:36:41R. Trnka1Diskusia
14:36:49J. Bílek0Uznesenie
14:37:3610. Pokračovanie rokovania o bode č. 5 z II. mimoriadneho rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 28.01.2015 – Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
14:37:38Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
14:37:50R. Trnka1Diskusia
14:38:55Ľ. Blaškovičová1Diskusia
14:40:09J. Bílek1Diskusia
14:43:27Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
14:44:33J. Bílek1Diskusia
14:45:30R. Trnka1Diskusia
14:46:17Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
14:47:03R. Pillár0Diskusia
14:47:07J. Süli1Diskusia
14:47:22M. Djordjevič1Diskusia
14:47:47R. Pillár1Diskusia
14:48:09Ľ. Blaškovičová2Diskusia
14:51:09J. Süli2Diskusia
14:52:04Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
14:52:56J. Süli1Diskusia
14:53:57Ľ. Blaškovičová3Diskusia
14:55:11J. Süli2Uznesenie
14:57:06J. Süli2Uznesenie
14:58:01J. Süli2Uznesenie
14:58:4911. Pokračovanie rokovania o bode č. 6 z II. mimoriadneho rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 28.01.2015 - Štatút komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
14:58:51Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
14:59:03R. Trnka1Diskusia
14:59:40Ľ. Blaškovičová1Diskusia
15:01:56R. Trnka1Diskusia
15:02:06J. Süli0Uznesenie
15:03:17J. Süli0Uznesenie
15:04:0112. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov pre obyvateľov postihnutých nádorových ochorením s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto zo dňa 03.10.2014
15:04:05Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
15:04:23J. Bílek1Diskusia
15:06:54N. Lukán1Diskusia
15:08:09Š. Lasky1Diskusia
15:08:31J. Süli1Diskusia
15:12:22R. Trnka1Diskusia
15:12:49N. Lukán1Diskusia
15:13:42O. Rácz1Diskusia
15:15:13R. Trnka2Diskusia
15:16:58Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
15:17:25J. Süli1Uznesenie
15:18:2413. Ročná správa o došlých a riešených sťažnostiach doručených mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2014
15:18:30Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
15:18:50Š. Lasky1Diskusia
15:19:21J. Süli0Uznesenie
15:20:0714. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom parkoviska na Hradbovej ulici o počte 31 parkovacích miest
15:20:12Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
15:20:23J. Süli0Uznesenie
15:21:0115. Odpísanie pohľadávky voči dlžníkovi I.P.S. s.r.o., Protifašistických bojovníkov č. 4, 040 01 Košice
15:21:03J. Süli0Uznesenie
15:21:16J. Bílek0Uznesenie
15:22:0216. Návrh na odovzdanie športového areálu, ktorý sa nachádza na ul. L. Novomeského pri ZŠ Novomeského 2, Košice
15:22:04Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
15:22:16J. Bílek1Diskusia
15:23:56Mgr. Ľ. Grega1Uznesenie
15:25:02J. Süli1Uznesenie
15:25:56R. Trnka1Uznesenie
15:27:04Mgr. Ľ. Grega1Uznesenie
15:27:19J. Süli1Diskusia
15:28:14Z. Hanesz1Diskusia
15:29:49Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
15:30:40I. Petrovčik1Diskusia
15:31:20I. Petrovčik1Diskusia
15:31:25I. Petrovčik1Diskusia
15:32:13R. Trnka1Diskusia
15:33:19E. Hulmečíková1Diskusia
15:33:45J. Bílek1Diskusia
15:35:49Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
15:36:41Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
15:36:43J. Bílek1Uznesenie
15:37:4617. Uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov s občianskym združením – divadlo MOMOLAND podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
15:37:50Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
15:38:12Ľ. Blaškovičová1Diskusia
15:39:24J. Süli1Diskusia
15:40:19R. Trnka1Diskusia
15:40:40J. Süli1Uznesenie
15:41:2318. Uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov s občianskym združením – Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
15:41:26Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
15:41:44R. Trnka1Diskusia
15:42:48Ľ. Blaškovičová1Diskusia
15:43:55J. Süli1Diskusia
15:44:47N. Lukán1Diskusia
15:45:11R. Trnka1Diskusia
15:45:39N. Lukán1Diskusia
15:45:59R. Trnka1Diskusia
15:46:26O. Rácz1Diskusia
15:47:04R. Trnka2Diskusia
15:47:37Z. Hanesz1Diskusia
15:48:06J. Süli2Diskusia
15:48:44R. Trnka3Diskusia
15:49:33M. Djordjevič1Diskusia
15:49:59R. Trnka3Diskusia
15:50:03M. Djordjevič1Diskusia
15:50:55J. Süli2Uznesenie
15:51:41J. Süli2Uznesenie
15:52:2119. Žiadosti o zmenu vzťahov k nehnuteľnostiam
15:52:28Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
15:52:53R. Trnka1Diskusia
15:53:29J. Bílek1Diskusia
15:54:02J. Bílek1Diskusia
15:55:17J. Bílek1Uznesenie
15:56:11J. Bílek1Uznesenie
15:56:35R. Trnka2Diskusia
15:59:59J. Süli1Diskusia
16:03:34Š. Lasky1Diskusia
16:04:09I. Petrovčik1Diskusia
16:04:57Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:07:19J. Süli1Diskusia
16:08:25Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:08:37J. Bílek1Uznesenie
16:09:44J. Bílek1Uznesenie
16:09:5720. Návrh projektu 8. ročníka celomestskej tanečnej súťaže „Tanec nemá hranice 2015“
16:10:07J. Bílek0Uznesenie
16:10:5219.b Sobášiaci poslanci
16:11:17Ľ. Blaškovičová1Diskusia
16:13:29J. Bílek1Diskusia
16:14:2621. Vyhodnotenie projektu 19. ročníka celomestskej recitačnej súťaže „Slovo bez hraníc 2014“
16:14:46J. Bílek0Uznesenie
16:15:2422. Vyhodnotenie projektu 8. ročníka celomestskej speváckej súťaže „Spev bez hraníc 2014“
16:15:27Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:15:35J. Bílek0Uznesenie
16:16:1123. Vyhodnotenie projektu „Preventívny kurz pre deti Základnej školy Vojenská 13, Košice s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích orgánov
16:16:13Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:16:26J. Bílek0Uznesenie
16:17:0924. Vyhodnotenie projektu 8. ročníka „Kurz prvej zdravotnej pomoci pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl“
16:17:12Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:17:22J. Bílek0Uznesenie
16:18:0225. Návrh projektu „Športová olympiáda detí predškolského veku“ z materských škôl so sídlom v mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:18:06Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:18:20J. Bílek0Uznesenie
16:18:5726. Vyhodnotenie projektu 12. ročníka „Plavecké preteky základných škôl mestskej časti Košice-Staré Mesto“ jednotlivcov a zmiešaných štafiet o pohár mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:18:59Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:19:13J. Bílek0Uznesenie
16:19:5627. Vyhodnotenie projektu V. ročníka „Staromestský turnaj v basketbale“ pre študentov stredných škôl so sídlom v mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:19:57Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:20:09J. Bílek0Uznesenie
16:20:5328. Vyhodnotenie projektu 7. ročníka „Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča“
16:21:06J. Bílek0Uznesenie
16:21:4529. Návrh na doplnenie členov rád škôl a školských zariadení z radov poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:21:49Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:22:03M. Djordjevič1Diskusia
16:22:18I. Petrovčik1Diskusia
16:22:57E. Hulmečíková1Diskusia
16:23:23J. Bílek1Diskusia
16:24:18J. Bílek1Diskusia
16:25:2430. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:25:3931. Rôzne
16:25:48Ľ. Blaškovičová1Diskusia
16:29:44Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:30:08O. Rácz1Diskusia
16:31:28Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:40:06Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:40:08J. Süli1Diskusia
16:41:15J. Süli1Diskusia
16:41:40občianka mesta1Diskusia
16:44:39Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:44:56J. Süli2Diskusia
16:45:53p. Hlivák1Diskusia
16:47:19Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:48:06Š. Lasky1Diskusia
16:48:15R. Trnka1Diskusia
16:50:00I. Petrovčik1Diskusia
16:50:41N. Lukán1Diskusia
16:51:16Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:51:40Š. Lasky2Diskusia
16:52:46Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:53:00Ľ. Blaškovičová2Diskusia
16:55:48Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:56:54M. Djordjevič1Diskusia
16:58:01Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:58:19R. Trnka2Diskusia
16:58:5432. Záver
16:58:55Mgr. Ľ. Grega1Diskusia